Wij zijn altijd bereikbaar

Wij zijn altijd bereikbaar

19 mei 2022

Hans van Andel over zijn beweegredenen: “Er zijn nog steeds ondernemers die met de gedachte leven dat banken ‘nee’ zeggen bij de aanvraag van een zakelijke lening. Naast banken heeft het intermediair een belangrijke rol ingenomen om ondernemers te begeleiden bij financieringsaanvragen. In het landschap van banken en alternatieve financieringen kan het voor ondernemers een zoektocht zijn. Crowdfunding is hiervan een voorbeeld maar ook vinden steeds meer ondernemers hun fondsen bij ‘informal investors’: familieleden en andere bekenden. De vraag is, wat is de ideale route om tot een passende zakelijke financiering te komen voor bedrijfsmatig onroerend goed?

Onzekerheden

Aan tafel zitten Liesbeth Fong (Credion), Riejanne Verhoeks (Zaqelijk), Saskia Mol (Rabobank) en Hanneke van der Vliet (ING) om hun kijk op de zaak te geven en ervaringen te delen. Zij hebben alle vier de regio als werkgebied en hebben regelmatig contact met elkaar als het gaat om fi nancieringen voor bedrijfsvastgoed. Hans van Andel onderhoudt als bedrijfsmakelaar eveneens nauwe contacten met de dames aan tafel. Ze zijn er zich allemaal van bewust dat een ondernemer die wil gaan investeren in vastgoed op een kruispunt van ondernemen staat. Iedere ondernemer loopt zijn of haar eigen route om tot fi nanciering te komen. Ga je vooraf sparren met een fi nancieel adviseur, bijvoorbeeld bij het intermediair of bij een bank of vraag je de makelaar waar je het beste terecht kan? Op dit moment speelt er veel in de wereld, denk aan de coronapandemie die we hopelijk net te boven zijn, dan is er de oorlog in Oekraïne. Je zou kunnen zeggen dat we in een verre van rimpelloze wereld leven. Naast alle leed dat een oorlog met zich meebrengt, heeft dit zinloze geweld onmiskenbaar ook de nodige economische gevolgen. Denk aan schaarste van grondstoffen, logistieke problemen, infl atie en tal van andere onzekerheden. Al met al onderwerpen die een ondernemer kunnen raken en bespreekbaar gemaakt zullen worden op moment van kredietaanvraag. Alle partijen die zakelijke fi nanciering verstrekken willen dat op dusdanig verantwoorde wijze doen dat het voor de lange termijn bestendig is.

Altijd bereikbaar

Om te beginnen hebben banken nog steeds met de ‘Baselregelgeving’ te maken. Deze regelgeving geeft richtlijnen aan over de solvabiliteit van financiële instellingen. Banken worden geacht op verantwoorde wijze risico’s aan te gaan. Dat is al jaren zo. De gedachte, dat de Basel regelgeving een belemmering is voor kredietverlening, wordt door de deelneemsters aan het gesprek ontkracht. “Wel heeft het teweeg gebracht dat er andere beleidsregels zijn gekomen ten aanzien van financiering van bedrijfsvastgoed voor eigen gebruik,” zo reageert Hanneke van der Vliet. “Denk daarbij aan de eigen inbreng van de ondernemer of uit de onderneming om geen 100% bancaire fi nanciering te verstrekken. Ons streven is om ondernemers die willen investeren in een bedrijfspand zo goed mogelijk te helpen.”

 

Consequenties

Liesbeth Fong vult aan: “Een ondernemer die wil gaan investeren in commercieel vastgoed weet niet exact wat hem te wachten staat. Hij krijgt te maken met diverse partijen die nu eenmaal bij het proces betrokken zijn. Dat zijn banken en wij als fi nancieel intermediair, maar ook heeft hij te maken met partijen als de makelaar, notaris, gemeente enzovoort. Ook belangrijk is in wat voor fase de ondernemer verkeert. Is het voor een belegging? Wil hij zijn pensioen veiligstellen? Belangrijk is dat de partij waar hij zijn zoektocht begint hem goed informeert over wat hem te wachten staat.” Riejanne Verhoeks sluit zich hierbij aan, maar merkt op dat Liesbeth een ideaal plaatje schetst. “Soms kom je in een situatie terecht dat je voor een voldongen feit staat en dan moet je meteen aan de slag en snel de nodige stappen zien te maken om de klant te helpen.” Saskia Mol zou graag zien dat de ondernemer zich bewust is van de consequenties die hem te wachten staan bij zijn investeringsaanvraag. “Het komt nogal eens voor dat hij al een route heeft uitgestippeld en dan geconfronteerd wordt met vragen waarover hij nog niet heeft nagedacht. Aspecten als groeipotentie en toekomstverwachtingen zijn voor ons belangrijk om een gedegen advies te geven en onder welke voorwaarden wij in zouden kunnen stappen.”

Snel inzicht

Liesbeth memoreert dat fi nancieringsaanvragen tegenwoordig meer moeten bevatten dan de traditionele jaarrapporten. Veel (alternatieve) geldverstrekkers beoordelen het fi nancieringsverzoek op basis van recente data, zoals het MT940 bestand. Een MT940- bestand geeft onder meer inzicht in transactiebedragen en de bijbehorende omschrijving en tegenrekeningen. Door deze transactiegegevens te analyseren is het mogelijk snel inzicht te krijgen in de fi nanciële situatie van de ondernemer. Liesbeth: “Hierdoor kunnen fi nanciers zeer snel met een voorstel komen, zeker bij aanvragen tot 250k. De traditionele jaarrapporten zijn dan van ondergeschikt belang. Als intermediair kan ik met deze gegevens en onze samenwerking met meer dan 100 verschillende         financiers, de juiste partij vinden voor de klant.” Saskia vult aan dat klanten bij Rabobank online een fi nanciering kunnen aanvragen tot één miljoen euro op basis van het MT940 bestandsgegevens.

Voorbereiding

Terug naar de route die de ondernemer aflegt. Het is altijd de vraag waar een klant zijn zoektocht naar een nieuw bedrijfspand start. Gaat hij eerst naar de makelaar om te kijken wat er zoal aan bedrijfsvastgoed voorhanden is of brengt hij eerst een bezoek aan de bank of fi nanciële intermediair om zich te laten informeren over zijn kredietplafond? Eén ding staat vast, alle partijen in de keten moeten over heldere en juiste informatie kunnen beschikken om de klantwens te kunnen laten slagen. Hoe beter de ondernemer zich heeft voorbereid, hoe concreter en sneller het fi nancierings- en aankoopproces kan verlopen. Juist die voorbereiding kan het verschil maken in snelheid, geven de dames aan tafel aan. Een eventuele quickscan kan eenvoudig uitgevoerd worden op basis van beperkte informatie. Een feit is dat het voor alle partijen prettiger opereren is, als de informatie op orde is. Saskia: “Ik kijk graag samen met de klant naar de mogelijkheden om te fi nancieren, waarbij we online snel duidelijkheid kunnen verschaffen aan de meeste klanten. In een gesprek kijk ik graag breder dan alleen de actuele fi nancieringsaanvraag. Hoe een klant zijn toekomst ziet, hoe zijn risico’s zijn afgedekt en of zijn pensioen goed is geregeld.”

Soepel en snel

Het gesprek loopt ten einde. De conclusie is dat de tijden hoe dan ook zijn veranderd. Banken kiezen voor minder bankkantoren. Dat kan het beeld geven dat banken zich terugtrekken. Vroeger ging je naar de bank waar je zo kon binnenlopen en waar altijd wel iemand beschikbaar was die je te woord kon staan. Er is nu sprake van meer en meer digitalisering, wat Hanneke doet opmerken dat zij zich nog steeds ziet als lokale adviseur. “Het is en blijft een zaak tussen mensen. Daarom ben ik voorstander van persoonlijke gesprekken. Dat werkt toch het beste.''

Saskia is het daarmee van harte eens. 'We zijn nog steeds lokaal aanwezig, betrokken en staan open om klanten te financieren. De digitalisering biedt klanten efficiency en snel duidelijkheid, maar het persoonlijk contact vinden we nog steeds heel belangrijk.''

Ondanks dat de wereld in rep en roer is, gaat het ondernemen door. Ondernemers blijven investeren in bedrijfsvastgoed en banken, makelaars en financiële intermediairs staan paraat om hen daarbij te helpen waar mogelijk is. Hans van Andel in zijn slotwoord: ''Wij hier aan tafel vormen stuk voor stuk een schakel in het aanvraagtraject als het om investeringen in bedrijfsvastgoed gaat. Waar de klant ook als eerste binnenstapt, het is onze taak om zijn aanvraag zo soepel en snel mogelijk te honoreren. Persoonlijk contact is belangrijk waarin wij de klant duidelijk maken wat hij van ons kan verwachten en wat wij van hem verwachten. Wij zijn 'uw meerwaarde' is daarbij onze slogan. Duidelijke afspraken en heldere communicatie zij cruciaal voor ons allemaal hier aan tafel. Drempels zijn er niet meer. Alles is mogelijk binnen de randvoorwaarden, maar dat is altijd al zo geweest.'' 

 

 

 

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
15:07